Algemene reisvoorwaarden

In deze algemene reisvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis. Centrum-Nautilus is gevestigd te Hoeven, Bovenstraat 8, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 71667679.

Reisovereenkomst
De overeenkomst die tot stand komt op het moment dat de door de reiziger verstrekte opdracht door Centrum-Nautilus wordt ontvangen, waardoor Centrum-Nautilus zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis. 
Reiziger: de partij met wie Centrum-Nautilus een reisovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan de algemene reisvoorwaarden.

Artikel 1. Reserveringsformulier
Is een door Centrum-Nautilus opgesteld formulier waarmee de reiziger het verzoek indient hem een georganiseerde reis te verschaffen, onder de bij Centrum-Nautilus geldende reisvoorwaarde. 

Als u zich heeft ingeschreven voor een reis met Centrum-Nautilus heeft u eventueel voor of na de inschrijving een telefonische intake met Cocky van Dam. Uw aanmelding, telefonisch of via mail, van een reis is tevens uw inschrijving voor de reis en geldt als reservering voor de retraite/spirituele reis. Wij raden u aan om de algemene reisvoorwaarden goed door te lezen dit kan problemen of teleurstellingen voorkomen. Door de reisvoorwaarden zichtbaar te maken op de website voldoet Centrum-Nautilus aan haar wettelijke verplichtingen.

1.1 U kunt zich inschrijven voor de reis als u akkoord bent met de reisvoorwaarden. Dit kunt u doen middels de button op het online inschrijfformulier of via mail. Op deze pagina heeft u opnieuw de mogelijkheid om de reisvoorwaarden te lezen.

1.2 Na inschrijving heeft u wettelijk 24 uur bedenktijd. In deze 24 uur kunt u de reis zonder opgave van redenen annuleren en krijgt u uw geld terug. Na 24 uur gelden de reisvoorwaarden.

1.3 Boekt u een reis en de reis is minder dan 42 dagen voor uw vertrek reis, dan gelden de annuleringsvoorwaarden per direct. Zie hiervoor artikel 15 het kopje Annulering door de reiziger.

1.4 Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier ontvangt u een factuur voor de reis. U krijgt na reservering de factuur van STO, Certo Escrow. Boekingskosten aan STO, Certo Escrow of van ons. Gaat de factuur via STO, Certow Escrow, dan betaalt u €35,00 aan STO, Certow Escrow. Let op: er komt op dat moment dus nog €35,00 extra bij op de reissom.
Komt de factuur rechtstreeks van ons dan betaalt u €27,00 administratiekosten.

Artikel 2. Totstandkoming van de reisovereenkomst
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Centrum Nautilus gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse  accommodaties of losse trein- en vliegtickets). Stichting Take Over (STO) zal in geval van  faillissement van Centrum-Nautilus ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis terug kunt reizen.
Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Centrum-Nautilus, maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden STO-Garant. STO-Garant, een door de  Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

De reservering van een reis is definitief als er een aanbetaling van € 527,- is overgemaakt aan STO-Garant en het reserveringsformulier bij Centrum Nautilus is ontvangen. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Centrum-Nautilus. Degene die een reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelden van een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk. 

Artikel 3. Betaling
Garantieregeling STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Centrum-Nautilus gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Centrum-Nautilus wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Centrum-Nautilus, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van [naam onderneming] niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 4. Reissom
De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van Centrum Nautilus zijn omschreven. De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij Centrum Nautilus bekend waren op het moment van het maken van de publicatie.  De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk te annuleren.

Artikel 4a. Verhogen van de reissom
De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. Centrum Nautilus behoudt zich het recht om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen met maximaal 10% tot 20 dagen voor vertrek, maar alleen als die is toe te schrijven aan:

 • verhoging van de kostprijs van brandstof of;
 • verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
 • verhoging van belastingen of;
 • verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.

De organisator kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. U hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.

Als Centrum-Nautilus binnen de grenzen van de reissom met meer dan 10% verhoogt, heeft u het recht deze verhoging af te wijzen en heeft u het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen.

Zes weken voor vertrek dient u het restant van de reissom te voldoen. Wanneer u boekt voor een reis die binnen zes weken vertrekt, dan betaalt u bij boeking het gehele bedrag ineens. Bij last-minute boekingen zullen wij u vragen de reissom telefonisch over te maken. Is de reiziger in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de reiziger.
Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,- .

Artikel 5. Wijzigingen door de reiziger
Nadat u een aanbetalingsbedrag heeft overgemaakt, kan het gebeuren dat u iets wilt wijzigen. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en schriftelijk door Centrum-Nautilus worden bevestigd. Bij wijzigingen wordt een bedrag van € 15, - per boeking in rekening gebracht. Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

Artikel 6. Wijzigingen door Centrum-Nautilus
Bij onvoldoende deelname behoudt Centrum-Nautilus zich het recht voor om een reis te annuleren. U ontvangt daarvan minimaal drie weken van tevoren schriftelijk bericht. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Centrum-Nautilus zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Centrum-Nautilus aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In dit geval doet Centrum-Nautilus een gelijkwaardig alternatief voorstel. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging aan Centrum-Nautilus kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Centrum-Nautilus. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 7. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage
De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door Centrum-Nautilus verstrekte algemene informatie bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. Centrum-Nautilus is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Centrum-Nautilus is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage of andere eigendommen, reisbescheiden en reisdocumenten van deelnemers. Centrum-Nautilus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. U bent verplicht een reis-annulering verzekering af te sluiten.

7.1 Verloopt de reis niet overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht tijdens de reis in gesprek te gaan (meldingsplicht) met de begeleiding van de reis en een oplossing te zoeken.

7.2 Lukt dat niet dan is de reiziger verplicht tijdens de reis contact op te nemen met Centrum-Nautilus. Alleen op die manier kan Centrum-Nautilus invloed uitoefenen op de reis.

7.3 Als u niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op onze wijze verricht en Centrum-Nautilus daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

7.4 Ligt de schade bij het hotel, de locatie, het vervoer, dan is Centrum-Nautilus niet aansprakelijk. Is er schade ontstaan door overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden dan is Centrum-Nautilus niet aansprakelijk.

7.5 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een gemiddelde, correcte reiziger.

Artikel 8. Vaccinaties en medicijnen
Informatie omtrent visa en vaccinaties wordt door Centrum Nautilus verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door Centrum Nautilus wordt verstrekt, kunnen geen rechten ontleend worden. Ook bent u zelf verantwoordelijk om u te laten testen op COVID-19 voordat u met ons mee gaat op één van ons reizen.

Artikel 9. Vakantie veiligheid
Centrum-Nautilus reist binnen Europa en buiten Europa. Wij geven de reisadviezen aan de deelnemers, daarbij volgen we het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deelnemers besluiten zelf of ze de reis willen maken en of zij voldoende op de hoogte zijn over de veiligheid van het land. De verantwoording ligt bij de deelnemer. Mochten er zich problemen voordoen omtrent de veiligheid van de deelnemer dan blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk.

9.1 Centrum-Nautilus aanvaard geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Mocht de reis niet door gaan omdat het te gevaarlijk is om naar het desbetreffende land te vliegen en de reis uit te voeren dan blijven de kosten voor de deelnemer.

Artikel 10. Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten die ook hulpverlening door een SOS-centrale inhoudt. Dit om Centrum-Nautilus in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen.

Artikel 11. Vervoer van en naar locatie
Centrum-Nautilus levert soms wel en geen pakketreizen met vervoer. De deelnemers zijn, soms wel en soms niet verantwoordelijk voor vervoer van en naar de locatie. Bij de reis staat of wij voor vervoer zorgen of dan u dit zelf dient te doen.
Wij kopen geen vluchten in. Is uw vlucht vertraagd of zijn er andere problemen met uw vlucht dan is Centrum-Nautilus niet verantwoordelijk.

11.1 Is uw reis al gestart en zijn er ter plekke problemen met uw vlucht dan is Centrum-Nautilus niet verantwoordelijk. Het kan zijn dat de begeleidster met u meevliegt of meerijdt ook dan is zij of hij niet verantwoordelijk voor het vervoer en daaruit vloeiende problemen. Alle voorkomende problemen rondom uw vlucht kunt u verhalen bij de luchtvaartmaatschappij.

11.2 Het kan zijn dat u vertraging heeft opgelopen met vervoer, vlucht en boot. De gemiste uren van uw reis krijgt u niet vergoedt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Centrum-Nautilus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Als de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Centrum-Nautilus. Eventuele schade wordt door Centrum-Nautilus vergoed tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Centrum-Nautilus is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Centrum-Nautilus of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Centrum-Nautilus zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Centrum-Nautilus is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en of annuleringsverzekering.

Artikel 13. Uitsluiting van deelname
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Centrum-Nautilus van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 14. Door u te verstrekken informatie
Met het boeken van de reis krijgt u een inschrijfformulier.

14.1 U verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval uw mobiele telefoonnummer(s) en e e-mailadres(sen).

14.2 U vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door uw aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

14.3 Als u in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem u en uw eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening.

14.4 U kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan u bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan bent u verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 15. Annulering door de reiziger
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast de reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd (gebaseerd op de ANVR-voorwaarden): 
bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling;
bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 35% van de reissom; 
bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 40% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 50% van de reissom;
bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 75% van de reissom;
bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrek dag: 90% van de reissom; bij annulering op de vertrek dag of later: de volle reissom.

Indien u een reis-, annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan er de mogelijkheid zijn dat u uw reiskosten via de verzekering retour krijgt.

Indien u de reis moet annuleren door omstandigheden dan gelden de reisvoorwaarden voor deze omstandigheden: door ziekte en sterfgeval van eerstegraads familieleden zoals partner, ouders ook adoptie- en stiefouders, schoonouders, kinderen ook adoptie- en stiefkinderen, schoondochters- en zonen, ernstige schade aan uw huis, nieuwe baan na werkeloosheid, echtscheiding, zwangerschapscomplicaties, werkloosheid door onvrijwillig ontslag.

Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. Het is dan van belang dat de ander aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoet en dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrekt wordt ingediend. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Centrum-Nautilus voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom. Sluit dus een reis-, annuleringsverzekering af! Dat voorkomt problemen.

15.1 Voor de individuele coaching retraite in Hoeven gelden deze voorwaarden:

 • Vanaf 31 dagen t/m start van de individuele coaching retraite betaalt u 100% van de gehele reissom.
 • Bent u verhinderd door ziekte of is Centrum-Nauitlus verhinderd door ziekte dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor de coaching retraite.

15.2 Coaching/sessie in de praktijk van Centrum-Nautilus te Hoeven

Cliënt is verplicht een bericht van verhindering, voor de individuele coaching, 24 uur van tevoren te melden. Afspraken die tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht. Afspraken die korter dan 24 uur tevoren worden afgezegd, worden voor 100% in rekening gebracht. Afspraken langer dan 24 uur van tevoren afgezegd worden in overleg verzet.

Artikel 16. Annulering door Centrum-Nautilus
Bij onvoldoende deelname, ziekte van de begeleiding of andere situaties behoudt Centrum-Nautilus zich het recht voor om een reis te annuleren. U ontvangt in dit geval tevoren telefonisch of schriftelijk bericht. In deze zeldzame gevallen zullen wij proberen u een alternatief aan te bieden. U bent te allen tijde vrij om het alternatief te accepteren. Indien u het niet accepteert ontvangt u uw geld terug.

16.1 U wordt op de hoogte gesteld wanneer de reis niet doorgaat, dit is uiterlijk 14 dagen vóór startdatum reis.

16.2 Centrum-Nautilus geeft u het recht om kosteloos te annuleren als op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis.

Artikel 17. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Centrum-Nautilus en reiziger in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Breda. Centrum-Nautilus blijft echter bevoegd de reiziger te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Centrum-Nautilus en reizigers is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Reisgarantie
Garantie geregeld: STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Centrum-Nautilus gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Centrum-Nautilus op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Centrum-Nautilus, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Centrum-Nautilus. Mocht Centrum-Nautilus voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 19. Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties
Centum-Nautilus is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.
Meer informatie over de VvKR kunt u vinden op de website: https://www.vvkr.nl/

 
vvkr-icon.png

Artikel 20. Klachtenbehandeling
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Centrum-Nautilus, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Centrum-Nautilus. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 21. Garantieregeling STO-Garant
Nederlands:
Garantieregeling STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Centrum-Nautilus gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Centrum-Nautilus wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Centrum-Nautilus, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Centrum-Nautilus niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Engels:
STO Garant Guarantee Scheme In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, Centrum-Nautilus makes use of the guarantee scheme provided by STO Garant. You can check that this is the case by visiting STO Garant’s website and verifying that the organisation is listed as a participant (www.stogarant.nl/en/members). You can find all information relating to STO Garant at www.stogarant.nl/en. Whether STO Garant's guarantee applies to a particular (travel) offer made by Centrum-Nautilus is clearly stated for that offer. The Guarantee Scheme specifies what the guarantee covers and which conditions apply. You can find the Guarantee Scheme on STO Garant's website (www.stogarant.nl/en/downloads). If STO Garant's guarantee applies to your booking, you do not pay the booking sum to Centrum-Nautilus but instead into the escrow account belonging to Stichting Derdengelden Certo Escrow, a payment services provider registered with De Nederlandsche Bank (DNB) and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). This trust account holds your payment in reserve until the trip booked has come to an end. If services are not supplied (in full and/or on time) due to the financial insolvency of Centrum-Nautilus, STO Garant implements the guarantee. The Guarantee Scheme details how you can make a claim under the guarantee in such cases.

Duits:
Das Garantiesystem von STO Garant Um der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsverpflichtung zu entsprechen, nutzt Centrum-Nautilus STO Garant für alle Pauschalreisen. Sie können dies auf der Teilnehmerseite von STO Garant überprüfen (www.sto-garant.nl/de/teilnehmer). Weitere Informationen über STO Garant stehen auf der Website www.sto-garant.nl/de. Bei jedem (Reise-)Angebot von Centrum-Nautilus wird für Sie deutlich angeführt, ob die Garantie von STO Garant anwendbar ist. In der Beschreibung des Garantiesystems erfahren Sie, was zum Leistungsumfang der Garantie gehört und welche Bedingungen dabei gelten. Dieses Garantiesystem steht auf der Website von STO Garant www.sto-garant.nl/de/downloads. Wenn die Garantie von STO Garant für Ihre Buchung anwendbar ist, entrichten Sie den Reisebetrag nicht Centrum-Nautilus, sondern zahlen ihn auf das Anderkonto der Stichting Derdengelden Certo Escrow ein, einem bei De Nederlandsche Bank (DNB, der niederländischen Zentralbank) und der Autoriteit Financiële Markten (AFM, der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte) eingetragenen Zahlungsdienstleister. Diese Stiftung für Anderkonten garantiert Ihnen Ihren Reisebetrag bis zum Ende Ihrer Buchung. Werden aufgrund einer finanziellen Schieflage von Centrum-Nautilus Leistungen nicht (vollständig und/oder rechtzeitig) erbracht, übernimmt STO Garant die Garantie. Der Garantieregelung entnehmen Sie, wie Sie Ihre Ansprüche in so einer Situation geltend machen.

Artikel 22. Verplichtingen
Centrum-Nautilus is een eenmanszaak. We werken met een boekhouder, SEO specialist en andere reisbureaus. Centrum-Nautilus koopt geen vluchten in. Onze vaste kosten zijn: locatie kosten, reiskosten, BTW, organisatie en promotie - marketing kosten.

Het risico dat Centrum-Nautilus niet aan haar verplichtingen kan voldoen is daarom nihil.

 

 • Bovenstraat 8 / 4741 AV Hoeven
 • 06-508 24 840
 • info@centrum-nautilus.nl
 • Kvk 71667679
 • BTW nr NL001511494B04

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

logo garant STO-reisgarantie
LOGO VVKR

Vereniging Van
Kleinschalige
Reisorganisaties

keyboard_arrow_up